INVESTOR
Správa železniční dopravní cesty, s. o. Státní fond dopravní infrastruktury Evropská unie
PARTNEŘI PROJEKTU
Hlavní město Praha Středočeský kraj Statutární město Kladno Městská část Praha 6 Městská část praha 7 Letiště Praha, s. p. České dráhy, a. s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Regionální organizátor PID SUDOP Praha, a. s. METROPROJEKT Praha, a. s.

Aktuálně

Studie proveditelnosti 2015

Studie proveditelnosti 2015

19. 2. 2015 | V souvislosti s hledáním způsobu financování stavby byla zpracována studie proveditelnosti, která prověřovala množství variant řešení. Stěžejní bylo prokázání celospolečenské efektivity stavby, která zaručí možnost získání příspěvků z rozvojových fondů Evropské unie. Projekt byl podroben analýze nákladů a výnosů (CBA), která ukázala, že např. vysoce investičně náročné umístění trati do podzemí nepřinese adekvátní celospolečenské přínosy. Nad požadovanou hranici efektivity se dostaly pouze varianty, ve kterých byly redukovány tunelové úseky (zejména v úseku Výstaviště – Veleslavín) a vybavení stanic a zastávek.

Bližší informace o studii proveditelnosti přináší prezentace na kanálu Komunikace SŽDC

V současné době se dokončuje aktualizace studie proveditelnosti, jejíž schválení Ministerstvem dopravy by mělo umožnit další pokračování přípravy projektu.


Stav projektu březen 2010

8. 3. 2010 | Na přípravě záměru se stále pracuje, ale vzhledem k dopadům finanční krize se špatně odhaduje načasování realizace projektu. Dokončeno je kladné projednání se správci inženýrských sítí, zbývá dořešit podrobnosti požárně-bezpečnostního řešení stavby v souvislosti s průchodem trasy parkem Stromovka. Poté bude možno zahájit územní řízení. Územní rozhodnutí je potřebné pro pokračování další přípravy. Současně probíhá příprava souvisejících záměrů. Územní rozhodnutí je již vydáno na úpravu objízdné trasy přes Prahu Zličín na Smíchov a projednává se dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci Negrelliho viaduktu.


Aktuální stav projektu červen 2009

25. 6. 2009 | Počátkem letošního roku byl souhlasným stanoviskem ukončen proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Následně byly v dubnu 2009 zapracovány připomínky z procesu EIA a projednání návrhu dokumentace pro územní řízení (DUR) do čistopisu DUR. Počátkem května 2009 byl schválen investiční záměr projektu, který potvrdil pokračování přípravy a realizace projektu. | celá zpráva


Další úpravy dokumentace

20. 1. 2009 | Spolu s úpravou trasy v úseku Liboc – Ruzyně byly na základě podnětů a připomínek z projednávání technicky prověřeny také další dílčí části dokumentace. | celá zpráva


Alternativní vedení trasy v úseku Liboc – Ruzyně

19. 1. 2009 | Na základě připomínek a námětů z projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí byla v úseku Liboc – Ruzyně zpracována upravená varianta trasy se severním příčným posunem trasy o cca 10m. Součástí je i posun podchodu v zastávce Liboc o cca 40 m ve směru Ruzyně. | celá zpráva


Projednávání dokumentace

2. 6. 2008 | V květnu 2008 začalo veřejnoprávní projednávání dokumentace pro území řízení. Věříme, že Vám naše stránky přiblíží tento rozsáhlý projekt a zodpoví řadu vyplývajících otázek.


Společná deklarace

2. 5. 2008 | K realizaci modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna, s připojením na letiště Ruzyně byla přijata na konci dubna 2008 deklarace, zajišťující podporu její přípravy i výstavby. Úplné znění společné deklarace ministra dopravy ČR, hejtmana Středočeského kraje, primátora hlavního města Prahy, primátora Kladna a starostů městských částí Prahy 6 a 7 si mužete přečíst zde.


© 2008 SŽDC, s. o., Metroprojekt, a. s. | webmaster | administrace
Česká republika Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T. Evropská unie